De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Voorwaarden Tuktukverhuur

Artikel 1
De huurder wordt geacht de tuktuk in goede staat te hebben ontvangen. Tuktukverhuur Twente wordt geacht de tuktuk in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
a.
De huurder is aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde tuktuk toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de tuktuk contant aan Tuktukverhuur Twente voldoen.
b. Het besturen van een tuktuk is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een B-rijbewijs. Deze dient u te legimiteren voor aanvang.
c. De bestuurder van de tuktuk dient minimaal 24 jaar te zijn.

Artikel 3
Tuktukverhuur Twente is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde tuktuk naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 4
De huurder zal als een goed beheerder de door hem verhuurde tuktuk verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 5
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde tuktuk aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 6
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 7
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank/drugs tijdens de huurperiode te nuttigen.
(Dit geldt alleen voor de bestuurder van het voertuig)
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de tuktuk’s tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Niet met meer dan 3 personen in één tuktuk.

Artikel 8
Het huren van de tuktuk geschiedt op eigen risico. Tuktukverhuur Twente is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.(tuktuk’s zijn WA verzekerd)

Artikel 9
Bekeuringen tijdens de huurperiode kunnen nadien worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.

Offerte aanvragen

Klik op bovenstaande button om
direct een offerte aan te vragen

‘t Twents Kwartiertje  -  Daar beleef je het!