De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Voorwaarden Solexverhuur

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Solex Verhuur Twente wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2

  1. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Solex Verhuur Twente voldoen.
  2. Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar die in het bezit zijn van een bromfietscertificaat of personen vanaf 18 jaar die in het bezit zijn van minimaal een B-rijbewijs.
    Solex Verhuur Twente is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Solex Verhuur Twente op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 3
Solex Verhuur Twente is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 4
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door Solex Verhuur Twente niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 5
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 6
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 7
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 8
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
  2. De trottoirbanden op en af te rijden.
  3. Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  4. Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 9
Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Solex Verhuur Twente is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. (solexen zijn WA verzekerd)

Offerte aanvragen

Klik op bovenstaande button om
direct een offerte aan te vragen

‘t Twents Kwartiertje  -  Daar beleef je het!