De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Voorwaarden Scooterverhuur

Artikel 1: Huurperiode/huurtarief
De huurder wordt geacht de scooter in goede staat te hebben ontvangen. ‘t Twents Kwartiertje wordt geacht de scooter in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de scooter in eenzelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt.

Artikel 2: Betaling
Betaling van de huur van de scooter vindt plaats conform het afgesproken tarief,  voor ingebruikname van de scooter.

Artikel 3: Brandstof
1.     De scooter wordt door verhuurder afgeleverd met een benzinetank waarvan de inhoud voldoende is voor een afstand van 50 kilometer.
2.     Gedurende het gebruik is de (extra) brandstof (Euro 95) voor rekening van de huurder.

Artikel 4: Terugbezorging
De scooter, sleutels, het kentekenbewijs en de verzekeringspapieren dienen te worden teruggebracht naar de locatie waar de scooter is gehuurd. Indien gedurende het gebruik aan de scooter schade is ontstaan aan de scooter, aan derden, of aan objecten, dan dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld aan verhuurder. Indien een verkeersovertreding is begaan, of een sanctie is opgelegd gedurende de periode dat de scooter in gebruik is geweest, dient dit tevens gemeld te worden aan verhuurder.

Artikel 5: Verlies
De huurder is aansprakelijk voor schade en misbruik door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs en verzekeringsbewijs.

Artikel 6: Verzekering
De door ‘t Twents Kwartiertje afgesloten verzekering voor de scooter heeft betrekking op de wettelijke aansprakelijkheid (WA). De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er voor de scooter geen andere verzekeringen zijn afgesloten, zoals voor schade aan, of diefstal van de scooter en/of toebehoren. Bij een ongeval dient de verhuurder zo snel mogelijk te worden geïnformeerd.

Artikel 7: Schade/boetes
1.     De verhuurder heeft het recht de scooter bij teruggave te inspecteren op schade. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de scooter of toebehoren mocht zijn toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschied. De schade zal op huurder worden verhaald. Dit laat onverlet dat huurder alle zorgvuldigheid in acht zal nemen bij het gebruik en de schade tot een minimum zal beperken. Verhuurder heeft het recht de hoogte van de ontstane schade zelf vast te stellen.

2.     De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade aan rijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld en waarvoor door de WA-verzekering van de verhuurder geen dekking wordt gegeven.

3.     De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van, gedurende de huurtijd door huurder en/of bestuurder  en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en overtredingen al dan niet door ondeskundig gebruik. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 8: Kennisgeving
In het geval van overtredingen, boetes of schade, al dan niet ontstaan door toedoen van de huurder, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies, zal de huurder voor de, door dit verzuim eventueel door de verhuurder, te lijden schade aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: Gebruik
1.     Het is niet toegestaan de scooter te besturen met drugs of alcohol in welke mate dan ook. Verhuurder wenst te benadrukken indien de scooter in strijd met dit punt (drugs of alcohol) wordt gebruikt, verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de ontstane schade op welke wijze dan ook.
2.     Het is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de verhuurder om met meer dan 1 persoon op de scooter plaats te nemen.
3.     Het is niet toegestaan met de scooters te racen of onderling een (snelheids)wedstrijd te houden.
4.     Huurder wordt geacht op een nette, normale wijze “als goed huisvader” gebruik te maken van de scooter.
5.     Gebruiker dient zich te houden aan de geldende verkeersregels.
6.     Verplicht gebruik te maken van het fietspad. Het onverplichte fietspad (rechthoekig blauw bord met “fietspad”erop) is niet toegestaan.
7.     De maximale wettelijke toegestane snelheid is 25 km/uur.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 11: Diefstal of vermissing
Bij het niet terugbezorgen van de scooter, wordt aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Tevens wordt, naast de verschuldigde huurprijs, aan de huurder € 1.750,– de nieuwwaarde van de scooter, in rekening gebracht.

Artikel 12: Defect
Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder direct telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zich bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen, mits er een vervangende scooter beschikbaar is. De scooter dient nooit onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte locatie bekend is en de scooter met een slot is bevestigd aan een vast voorwerp, of muur. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft men recht op teruggave van dat deel van de huur dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de scooter.

Artikel 13: Bevoegdheid
Huurder verklaart bij ondertekening van dit document dat hij/zij in het bezit is van een geldig rijbewijs of scooter certificaat. Dit zal op verzoek worden getoond. Verhuurder wordt in de gelegenheid gesteld om hiervan een kopie te maken. Huurder verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst dan hij/zij op de hoogte is van de geldende verkeersregels en zal zich daaraan conformeren.

Artikel 14: Ontbinding overeenkomst
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien naar haar oordeel de scooter door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren.

Offerte aanvragen

Klik op bovenstaande button om
direct een offerte aan te vragen

‘t Twents Kwartiertje  -  Daar beleef je het!